منطق ارزیابی

منطق ارزیابی و تخصیص امتیاز

در ساختار تعالی سازمانی، منطقی به نام RADAR برای ارزیابی معیارها وجود دارد که شامل 4 عنصر زیر است:

نتایج R:       Results
رویکرد A:       Approach
جاری ­سازی D:       Deployment
ارزیابی و اصلاح AR:     Assessment & Refinement

 

 

براساس منطق رادار سازمان‌ها لازم است که:

  1. ابتدا نتایجی را که براساس راهبرد کیفیت، به دنبال آن هستند را مشخص نمایند.
  2. پس از آن رویکردهای مناسب را، برای دستیابی به آن نتایج، برنامه‌ریزی نمایند.
  3. در پی آن رویکردهای برنامه‌ریزی شده را بصورت نظام‌مند در سازمان جاری نمایند.
  4. رویکردها را ارزیابی کرده و پس از بازاندیشی رویکردها یا جاری سازی آنها بهبودهای لازم را در طول زمان ایجاد نمایند.
  5. و این مسیر را با هدف‌گذاری‌های جدید در مورد کسب نتایج بهتر، در سه حوزه مشتریان و مصرف‌کنندگان، جامعه و محیط زیست و نتایج عملکردی مطابق مدل ارزیابی جایزه ملی کیفیت تکرار نمایند.
    appraisal-logic

    appraisal-logic