منابع و مبانی علمی

منابع و مبانی علمی مدل

در طراحی مدل نوین جایزه ملی کیفیت ایران از منابع علمی زیر استفاده شده است :

  • استاندارد ISO 9004:2009
  • مدل های کیفیت و تعالی سازمانی:  دمینگ و EFQM ( ویرایش 2010)
  • هندبوک جوران