مدل جایزه

مدل جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران

 

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران بر اساس مدل INQA برگزار میگردد.

 

این مدل که با ویژگی های سازمان های ایرانی هماهنگی دارد ، این امکان را به سازمان ها می دهد تا علاوه بر ایجاد راهبردی شفاف برای محصولات خود بتوانند فرایندها و منابع را در جهت ارتقا کیفیت محصولات توسعه داده و کارکنان را برای جاری سازی راهبرد محصولات توانمند سازند.

این مدل بر آثار زیست محیطی و اجتماعی محصولات تاکید جدی دارد و با جاری سازی رویکردهای مدل جایزه ملی کیفیت ایران سازمان ها می توانند مزیت رقابتی محصولات خود را بر مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی خود طرح ریزی نمایند.

 

رهبری و مدیریت

مدیریت سازمان اطمینان حاصل می نماید که نیازهای حال و آینده مشتریان استخراج شده و بر اساس آن خط مشی و راهبرد سازمان که مبتنی بر منافع ذی نفعان است تدوین شده و جاری می گردند. و ارزشها و سیستمهای لازم برای ارتقا ابعاد گوناگون کیفیت محصول مد نظر قرار گرفته است. رهبران دستیابی به کیفیت محصول و استمرار آن را از طریق اقدامات ورفتارهای  خودتسهیل و پشتیبانی می نماید.

فرایندها
سازمانهای موفق فرایندهای مرتبط با  کیفیت محصول را به نحوی طراحی ، مدیریت نموده  و بهبود می بخشند که مشتریان و سایر طرفهای ذینفع را کاملاً راضی کنند و برای آنها ارزش افزوده ایجاد نمایند.

منابع
سازمانهای موفق،شراکت های بیرونی، تأمین کنندگان و منابع درونی را برای حمایت از راهبردهای ویژه کیفیت محصول و عملکرد مؤثر فرایندهای ذیربط ،جهت اطمینان از کیفیت محصول، طرح ریزی و مدیریت می کنند.

کارکنان
سازمانهای موفق استعدادهای کارکنان خود را در سطح فردی، تیمی و سازمانی به طور کامل مدیریت می کنند و آنان را در راستای ارتقا کیفیت محصول، ترغیب ، تشویق  و توانمند می سازند. و اقدامات لازم را جهت افزایش انگیزه و مشارکت در بهبود کیفیت محصول بعمل می آورند.

نتایج مشتری و مصرف کنندگان

سازمانهای موفق بطور مستمر نتایج فعالیت های خود را در ارتباط با مشتریان  اندازه گیری و به نتایج برجسته ای دست  می یابند.

نتایج محیط زیست وجامعه

سازمانهای موفق بطور مستمر نتایج و آثار فرایندها و محصولات خود را بر جامعه و محیط زیست  اندازه گیری و به نتایج برجسته ای دست می یابند.

نتایج عملکردی

سازمانهای موفق نتایج عملکردی و نتایج منابع انسانی خود را با توجه به بهبود کیفیت محصول و منافع ذینفعان اندازه گیری و به نتایج برجسته دست می یابند.