فرآیند ارزیابی

فرآیند ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت محصول در سازمان‌های متقاضی دریافت جایزه ملی کیفیت ایران،  از زمان دریافت سند اظهار‌ نامه تا حضور در مرحله پایانی ارزیابی و معرفی آنها در همایش سالانه جایزه ملی کیفیت ایران بقرار زیر است:

1-  ابتدا اظهار‌ نامه هر سازمان توسط یک تیم از ارزیابان مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم بذکر است که همه ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران دوره‌های آموزشی لازم جهت هماهنگی در فرآیند ارزیابی و امتیاز دهی را طی نموده‌اند و در جلسات توجیهی ارزیابی حضور یافته‌اند.

2-  سند اظهار‌ نامه سازمان به منظور تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد. هر یک از ارزیابان با استفاده از مدل جایزه ملی کیفیت ایران و ماتریس امتیاز‌دهی رادار (RADAR)، امتیازی به سازمان تخصیص می‌دهند. سپس تیم ارزیابی تحت سرپرستی ارزیاب ارشد، در جلسه‌ای مشترک ضمن بحث و بررسی پیرامون امتیاز سازمان و مجموعه مورد توافقی از نقاط قوت و نواحی قابل بهبود به اجماع می‌رسند . همچنین در این مرحله برای سازمان‌هایی که شرایط لازم در بررسی اظهارنامه را احراز نمایند ، درخواست بازدید از محل(Visit Site) صادر خواهد شد .

3-  تیم ارزیابی مطابق برنامه زمان بندی شده از محل سازمان بازدید خواهد نمود تا ضمن تکمیل ارزیابی، مستندات و اطلاعات خود را جهت تهیه گزارش بازخور کامل ‌نمایند. آنگاه کمیته ارزیابی آندسته از اظهار‌ نامه‌‌هایی را که گزارش بازدید از محل آنها کامل شده است را مطالعه نموده و در جلسه‌ای متقاضیان برجسته را در بخش‌های مختلف بر اساس حد‌نصاب‌هاانتخاب می‌نمایند .

4-     آخرین مرحله فرآیند ارزیابی، تهیه و ارسال گزارش بازخور برای متقاضیان است که توسط تیم ارزیابی و دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران انجام خواهد شد.

گزارش بازخور سازمان (در سطوح اشتهار و تندیس) مطالب زیر را پوشش می‌دهد:

  1. نمایی کلی از وضعیت سازمان 
  2. گزارش معیارهای اصلی و زیر معیارها
  3. امتیاز اکتسابی سازمان