سطوح جایزه

سطوح جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران و حداقل امتیازات اخذ این سطوح به شرح جدول زیر است:

سطوح جایزه سطح امتیاز
اهتمام به کیفیت
اشتهار به کیفیت یک ستاره 300 امتیاز
اشتهار به کیفیت دو  ستاره 350 امتیاز
اشتهار به کیفیت سه ستاره 400 امتیاز
اشتهار به کیفیت چهار ستاره 450 امتیاز

سطوح بالاتر از اشتهار چهار ستاره ، در صورت تائید کمیته اجرایی ، براي حضور در سطح تنديس  جایزه ملی کیفیت ایران (INQA ) معرفی خواهد شد.

 

 توجه (نکات مهم در ارزیابی) :

1-سازمان ها برای هر سال حضور خود در فرآیند ارزیابی جایزه بصورت متمادی و در صورت احراز شرایط، فقط یکبار گواهینامه یا تقدیرنامه آن سطح را دریافت خواهند نمود و در صورت کسب امتیاز همان سطح در سال بعد فقط اعتبار سطح کسب شده توسط سازمان تمدید خواهد گردید و در صورت کسب امتیاز در سطحی پایین تر از سال های گذشته سطح کسب شده مورد تایید نخواهد بود.

2- اعتبار سطوح اهتمام و اشتهار به کیفیت یکسال از تاریخ دریافت آن می باشد که سازمان ها با اشاره به سال احراز و سطح مورد تایید در مدت اعتبار گواهینامه يا تقدیرنامه می توانند در تبلیغات خود از آن بهره برداری نمایند.

3- از آنجا که پایه ارزیابی ارزیابان جایزه ، خودارزیابی صحیح و دقیق توسط ارزیابان داخلی سازمان‌ها است. بنابراین سازمان‌ها می‌بایست با توجه به راهنمای تدوین اظهارنامه در هر سطح، نسبت به انجام خودارزیابی بر اساس منطق رادار اقدام نمایند.

4- معرفی تیم راهبری خودارزیابی در اظهارنامه الزامی است.