اصول بنیادین مدل

اصول بنیادین مدل

مدل جایزه ملی کیفیت ایران بر اساس مجموعه اصول مدیریت کیفیت، بنا نهاده شده است. به منظور یادآوری، به این اصول (‌با استناد به استاندارد ISO 9004 و با هدف موفقیت پایدار سازمان) اشاره می شود.

هشت اصل مدیریت کیفیت عبارتست از :

  1. تمرکز بر مشتری و سایر ذینفعان
  2. رهبری
  3. مشارکت کارکنان
  4. رویکرد فرآیندی
  5. رویکرد سیستمی
  6. بهبود مداوم
  7. تصمیم گیری بر اساس واقعیات
  8. ارتباطات پویا با تامین کنندگان

همچنین از اصول سرآمدی زیر نیز در مدل نوین جایزه استفاده شده است.

  1. دستیابی به نتایج متوازن
  2. مسئولیت پذیری برای آینده ای پایدار