زمان بندی

جدول زمان بندی فرآیند جایزه
ردیف فعالیت تاریخ
۱ برگزاری آموزش ها بصورت مستمر
۲ پایان مهلت ثبت نام ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۳ پایان مهلت ارسال اظهارنامه  ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۴ شروع فرآیند ارزیابی  ۹۶/۰۶/۰۱
۵ بازدید ارزیابان از سایت متقاضیان  ۹۶/۰۶/۱۰ لغایت۹۶/۰۷/۱۰
۶ پایان ارزیابی متقاضیان  ۹۶/۰۷/۱۰
۷ تایید نتایج در کمیته فنی ۹۶/۰۷/۲۰
۸ تصویب در شورای سیاستگذاری  ۹۶/۰۷/۳۰
۹ برگزاری مراسم روز ملی کیفیت آبان ۱۳۹۶
۱۰ ارسال گزارش های بازخور  ۹۶/۱۰/۳۰