راهنمای تدوین اظهارنامه

ساختارگزارش/ اظهارنامه ارسالي به دبيرخانه

جايزه ملی کيفيت صنعت خودرو

1- گزارش سطح اهتمام به كيفيت

درسطح اهتمام، گزارشي با محتواي زيرمورد نياز مي‌باشد:

حداكثر 15صفحه شامل :

 • 3 صفحه معرفي سازمان ومحصول مورد نظرجهت شركت درجايزه، ماموريت،چشم انداز وارزش‌ هاي سازمان، وظايف جاري سازمان،مشتريان، شركا و تامين‌ كنندگان اصلي،شرايط رقابتي و چالش‌هاي استراتژيك سازمان و فعاليت‌هاي انجام شده در زمينه کيفيت .
 • 1 صفحه چارت سازماني
 • 1 صفحه گزارش آموزش‌هاي مرتبط با كيفيت، مديريت كيفيت ومدل INQA
 • 7صفحه گزارش خود ارزيابي بر اساس هفت معيار مدل و معرفي فعاليت‌هاي بهبود

توجه: برای دسترسی به فرم گزارش سطح اهتمام به کیفیت اینجا را کلیک کنید.

 

2- اظهارنامه سطح اشتهار به کیفیت

درسطح اشتهار،اظهارنامه‌اي براساس يكي ازساختارهاي زيرمورد نياز مي‌باشد.

ساختاريك:ساختارمتداول

حداكثر 55 صفحه شامل :
 •  2 صفحه معرفي سازمان و محصول مورد نظرجهت شركت در جايزه، ماموريت، چشم انداز و ارزش‌هاي سازمان، وظايف جاري سازمان، مشتريان، شركا وتامين كنندگان اصلي،شرايط رقابتي سازمان وچالش استراتژيك سازمان
 •  1 صفحه چارت سازماني
 •  7 صفحه مرورمعيارها ومقايسه آن با وضعيت وعملكرد سازمان بر اساس خود ارزيابي انجام شده
 •  40 صفحه تشريح اقدامات انجام شده و وضعيت سازمان در مقايسه با زير معيارهاي مدل در مورد توانمندسازها و ارائه نمودارهاي مرتبط با معيارهاي نتايج براساس خودارزيابي انجام شده
 • 4 صفحه ضمائم
 •  1 صفحه مجموعه لغات

ساختاردو: ساختارجديد

 • 2 صفحه معرفي سازمان ومحصول مورد نظرجهت شركت درجايزه ،ماموريت،چشم‌انداز وارزش‌هاي سازمان، وظايف جاري سازمان،مشتريان،شركا وتامين كنندگان اصلي،شرايط رقابتي سازمان وچالش اصلي استراتژيك سازمان
 • 1 صفحه چارت سازماني
 • نقشه توانمندساز(EnablerMap) حداكثر15صفحه،شامل مرور رويكردها و پروژه‌ها بهبود به كارگرفته شده درارتباط بامدل  INQA به تفكيك معيارهاي توانمند ساز با ذكر ارتباط شان با زيرمعيارهاي نتايج، بطور نمونه مانند جدول1.
 • جداول ونمودارهاي نتايج (بااشاره به توانمند سازهاي اصلي مرتبط) -حداكثر10صفحه

توجه:درساختارجديد تدوين اظهارنامه، اطلاعات مندرج در اظهارنامه بصورت تحليلي ارائه شده وارتباط مابين توانمندسازها ونتايج شفاف مي‌گردد وسازمان باسهولت بيشتري به تدوين اظهارنامه مي‌پردازد.

جدول 1: نقشه توانمندساز نمونه، در مورد معيار فرايندها

رديف رويکردها / اقدامات دستاوردها/ توضيحات مرتبط با رويکرد نتايج مورد انتظار/نتايج بدست آمده (توضيح / شماره نمودار) شواهد و نکات‌ مرتبط، موجود در سايت
1 سيستم‌ مديريت شکايات مشتري شکايات مشتريان در پايگاه اطلاعات مرتبط ثبت مي‌شود. هدف سازمان حل و فصل شکايات به لحاظ مديريتي و فني طي ده روز کاري مي‌باشد. نمودار (3)2-5 خط‌مشي مديريت شکايات مشتريان، شواهد بهبود محصول و گزارش‌هاي مرتبط

 

3- الگوي نگارش اظهارنامه

به منظورنوشتن اظهارنامه بايستي به نكات زيرتوجه نمود:

1-ساختارمناسب وتعداد صفحات

اگرچه بعضي ازاظهارنامه ها توسط تعداد افراد كمي نوشته مي‌شوند، اما ترجيح داده مي‌شود كه تدوين اظهارنامه بامشاركت تعداد زيادتري ازافراد سازمان كه به صورت گروهي درمورد هريك ازمعيارها تشكيل شده‌اند،صورت گيرد.

اولين گام درايجاد سازگاري بين اين گروه‌ها تعيين حداكثرتعدادصفحات براي هرمعياراست.يكي ازمعمول‌ ترين اين تقسيم‌بندي‌ها،تخصيص صفحات اظهارنامه به معيارهابراساس درصدامتيازشان است.توجه داشته باشيد كه رعايت حداكثرتعداد كل صفحات الزامي است،ليكن تعداد صفحات مشخص شده براي هرمعيارمطلق نيست ومي‌تواند تغييرنمايد.لازم است اظهارنامه براساس معيارها  فصل‌بندي شود.بدين ترتيب كه هرفصل بايك معيار،فرضاً معياررهبري شروع مي‌شود ودربخش‌هاي هرفصل، معيارهاي فرعي مدل آورده مي‌شود ودرذيل هرمعيارفرعي با توجه به نكات مربوطه توضيحات لازم بنحوي كه قبلاً ذكرگرديد ، آورده مي‌شود.

2-نرم افزارتايپ،نوع فونت وحاشيه‌ها

براي تايپ اظهارنامه بايستي ازنرم افزارWordويرايش2003يابالاتراستفاده شود. اظهارنامه بايستي انحصاراً با فونت فارسي مطابق جدول 2،تايپ شده وبصورت يكرو بر روي كاغذ A4 چاپ شود. تعداد سطرها در هرصفحه بايستي28سطر باشد و رعايت اندازه فونت وميزان حاشيه‌ها بقرار زيرمي‌باشد.

 

3-تعدادنسخ اظهارنامه

كليه سازمانهاي متقاضي مي‌بايستي5نسخه ازاظهارنامه خود رابصورت فنري صحافي ومجلد نموده وبه همراه يك نسخه فايل الكترونيكى(به فرمتWORD)كه برروي لوح فشرده (CD) قاب‌دارذخيره شده است، به انجمن مديريت كيفيت ايران،تحويل ورسيد دريافت نمايند.

جدول 2: مشخصات صفحات

شرح اندازه فونت
متن اصلي معمولي 14
تيترهاي اصلي توپر 16
تيترهاي فرعي توپر 14
متن داخل جداول معمولي 12
حاشيه‌ها ميزان
از بالاي صفحه Cm3
از پايين صفه Cm 2.5
از سمت راست صفحه Cm3.5
از سمت چپ صفحه Cm2.5