به اطلاع می رساند که براساس برنامه و شرایط فرایند تربیت ارزیاب دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در سال 1394 آغاز شده است.

بدینوسیله از کارشناسان و مدیران مرتبط با سازمان ها جهت ثبت نام دعوت بعمل می آید.

* عنوان دوره : تربیت ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران( 2 روزه)

* تاریخ دوره : 28 و 29 مرداد (تکمیل ظرفیت)     استاد دوره : مهندس فرشید شکرخدایی ؛ سرازباب ارشد جایزه ملی کیفیت ایران

* تاریخ دوره : 4 و 5 شهریور ( در حال ثبت نام)  استاد دوره: مهندس مصطفی بغدادی ؛ سرارزیاب ارشد جایزهملی کیفیت ایران

* هزینه ثبت نام: 4/000/000 ریال بصورت خالص

* ارائه گواهینامه آموزشی بعد از اتمام دوره

مکان برگزاری دوره: انجمن مدیریت کیفیت ایران

برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام لطفا با شماره تلفن 88101192 تماس حاصل فرمایید.