ثبت نام ارزیابان

فرم ثبت نام متقاضیان همكاری به عنوان ارزیاب جایزه ملی كیفیت صنعت خودرو ایران

 به منظور تکمیل فرم ثبت نام جهت مصاحبه ارزیابان محترم به سایت جایزه ملی کیفیت ایران www.inqa.org مراجعه فرمایید.