اظهارنامه نمونه

اظهارنامه نمونه پیوست صرفاً جهت راهنمای متقاضیان سطح اهتمام به کیفیت و آشنایی با نحوه تکمیل گزارش ارزیابی ارائه شده است و محتوای گزارش مذکور مورد تائید یا رد نمی باشد.

جهت دریافت اظهار نامه نمونه کلیک نمائید.